EKF vil være klimaneutral i 2045


EKF understøtter dansk eksport og danske virksomheder ved at finansiere og afdække de risici, der kan være forbundet med at eksportere til og investere i andre lande. En stor andel af EKF’s eksportfinansiering går allerede i dag til at klimarelateret eksport, og grønne projekter udgjorde i 2020 godt 70 pct. af vores samlede forretninger. EKF er dermed et af de grønneste eksportkreditinstitutter i verden. Men vi vil mere, og med vores klimapolitik forpligter vi os nu til nuludledning af CO2 i 2045 – også kendt som net-zero emissions – til gavn for den grønne omstilling og dansk eksport.

Eksportfinansiering mobiliserer grøn kapital

Offentlig eksportfinansiering spiller en afgørende rolle i at fremme og støtte et betydelig skift i finansieringsmønstre mod flere klimaneutrale projekter. Alene de sidste 10 år har EKF spillet en central rolle for eksport af dansk energiteknologi, herunder direkte medvirket til opstilling af 120 vindparker og derigennem mobiliseret 405 mia. kr. privat kapital på tværs af en række lande. Vi vil også i fremtiden gå forrest med nye grønne løsninger og finansieringsmodeller.

Hvorfor lancerer EKF en klimapolitik?

Med klimapolitikken bidrager EKF aktivt til Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning. EKF er i dag global klimaleder inden for international eksportkredit, og det er et godt udgangspunkt for at gøre endnu mere i en verden, hvor den globale klimakrise udgør en markant risiko. Dette påvirker ikke blot miljøet, men EKF’s samlede risikobillede. En ambitiøs klimapolitik giver os et unik afsæt til at understøtte danske eksportører i den grønne omstilling nu og i fremtiden i en skærpet global konkurrence, hvor grøn omstilling i stigende grad er et konkurrenceparameter.

Net-zero – hvad betyder det?

Senest i 2045 vil EKF’s portefølje være klimaneutral – dvs. at vi vil have en såkaldt net-zero-emission af vores forretninger. Det vil dels ske ved et endnu større fokus på grønne projekter, vedvarende energi og grøn omstilling end i dag, men også udfasning af fossile projekter. Dette indebærer, at CO2-udledning genereret af de projekter, EKF deltager i, bliver afbalanceret af CO2-opsamling fra andre EKF-projekter i 2045. Målet om net-zero er en integreret del af EKF’s klimapolitik og dermed også den måde, EKF ser verden på, siger CEO Peder Lundquist:

”I EKF tager vi stilling til og ansvar for klimadagsordnen. I dag går størstedelen af vores finansiering allerede til grøn eksport, men vi har fortsat en væsentlig opgave i at bidrage til de kommende års grønne omstilling af nøgleindustrier. 

Fire principper for EKF’s klimaindsats

EKF’s klimapolitik skal sikre, at EKF

  • Fastholder sin globale position inden for vedvarende energi
  • Udviser globalt lederskab i det internationale arbejde med klima- og eksportfinansiering
  • Går forrest med finansielle løsninger, der kan løfte den grønne omstilling i energitunge virksomheder
  • Udfaser finansiering af projekter, der er uforenelige med den grønne omstilling

Vejen mod net zero – nu og i fremtiden

EKF’s klimapolitik bygger på Parisaftalens målsætninger om at begrænse den globale opvarmning til halvanden grads temperaturstigning samt Danmarks målsætning om en 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030. For at nå målsætningen vil EKF implementere en række grønne tiltag.

Det betyder bl.a., at EKF fastholder sit stop for finansiering af termisk kuludvinding og termisk kullogistik samt kulfyrede kraftværker. Den danske regering har i november 2021 besluttet, at det senest fra starten af 2022 skal være slut med offentlig dansk finansiering og eksportfremme af fossile brændsler i energisektoren i udlandet. Konkret betyder det, at investeringer, projekter eller aktiviteter, der fremmer fossile brændsler i energisektoren i udlandet, ikke længere vil kunne støttes fra dansk side. Dette afspejles ligeledes i EKF’s klimapolitik.

I perioden fra 2022-2030 vil EKF samlet finansiere nye grønne projekter for 160 mia. kr.

Grønt ECA bliver grønnere – sammen med kunderne

EKF er i dag blandt verdens grønneste eksportkreditinstitutter, og det vil vi blive ved med at være. Allerede i dag har vi finansieret for tæt på 130 mia. kr. i vedvarende energi, ligesom vi tegner os for 14 ud af de i alt 25 mia. kr. i Danmarks Grønne Fremtidsfond. Men vi fortsætter det ambitiøse arbejde med at finansiere den globale udbygning af vedvarende energi. EKF vil aktivt bidrage til at omstille de industrier, der har et stærkt klimaaftryk og samarbejde med energitunge danske virksomheder om deres grønne transition.

Læse mere om vores klimaindsats

Du kan læse vores pressemeddelelse net zero her og vores klimapolitik kan læses her.

Her kan du læse mere om Danmarks stop for offentlig finansiering af fossil energi i udlandet.